Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/22-3/09
Urbroj: 2158-3-7/2-22-1
Belišće, 30. rujna 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

15. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 4. listopada 2022. godine (UTORAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 13. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Usvajanje Zapisnika s 14. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 4. Aktualni sat
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 1. Odluke o mjerama štednje potrošnje energenata (električna energija, plin i gorivo)
 2. Popis mjera štednje potrošnje energenata (električna energija, plin i gorivo)

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj pomoći za nabavu radnog materijala i školskog pribora za učenike osnovne škole za školsku godinu 2022/2023.

Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o isplati novčane pomoći za Projekt „Zalogaj“ – topli obrok učenicima s područja grada Belišća koji pohađaju srednju školu
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o socijalnoj skrbi grada Belišća

Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 1. Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 2. Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 1. Zaključka o davanju suglasnosti na Izvršenje Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 2. Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o Odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2021./2022. godinu
 3. Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2022./2023 . godinu
 4. Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće

Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odgojiteljica

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na 2. izmjene Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Muzeja „Belišće“

Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje 1.-6. mjesec 2022. godine

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 1. Trećih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 2. Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2022. godinu

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanjeOdluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Slatinske banke d.d. za refinanciranje postojećih dugoročnih kredita

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanjeZaključka o davanju suglasnosti za objavu ponovljenog javnog poziva za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika

Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanjeOdluke o usvajanju Strategije (Plana) razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-2027.godine (izmjene i dopune)

Izvjestitelj: pročelnik dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Kodeksa ponašanja gradonačelnika i zamjenika/ce gradonačelnika Grada Belišća

Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti stana u vlasništvu grada Belišća na adresi Vij. S.H.Gutmanna 5B, k.č.br. 486/3, zk.ul.br. 2045, k.o. Belišće

Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprava i glasovanje po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva i dostavljaju Vam se i putem elektroničke pošte.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content