Novosti|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto viši stručni suradnik za muzejsku djelatnost u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Belišća, koja je bila zakazana za petak, 7. kolovoza 2015. godine, odgađa se i održat će se 14. kolovoza 2015. godine (petak) u 9 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Opisi poslova:
– prati propise kojima se uređuje obavljanje muzejske djelatnosti te izrađuje prijedloge akata za nadležna tijela Grada Belišća
– organizira i provodi rad Muzeja Belišće
– izrađuje planove i izvještaje iz djelokruga rada Muzeja
– skuplja i dokumentira muzejsku građu i stvara muzejsku dokumentaciju
– radi na očuvanju i zaštiti muzejske građe i dokumentacije koju stručno obrađuje
– obavlja reviziju i izlučivanje muzejske građe i dokumentacije
– izlaže muzejsku građu i dokumentaciju
– obavlja izdavačku i izložbenu djelatnost te se uključuje u kulturne akcije grada i šire
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela

Plaća
Plaća službenika određena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
– lokalna i područna (regionalna) samouprava,
– mjesna samouprava,
– službenički odnosi,
– upravni postupak
– muzejska, kulturna i turistička djelatnost.

Popis pravnih izvora
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11),

3. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13 i 11/14),

4. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09),

5. Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),

6. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01).

7. Zakon o muzejima (“Narodne novine” broj 142/98, 65/09),

8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 , 157/13, 152/14)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content