Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnih prostora, Gradonačelnika grada Belišća Klasa: 372-03/13-03/01, Urbroj: 2185/02-3-13-16 od 26. ožujka 2013. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnih prostora:

aa

2. Početna cijena iznosi 20,00 kn/m² za poslovni dio te 10 kn/m² za skladišni dio prostora.

3. Poslovni prostor se daje u zakup na neodređeno vrijeme u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti i
ne može se dati u podzakup.

4. Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove i ostale naknade uzrokovane
korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su
registrirane za obavljanje djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu
osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod
uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja te da nemaju nepodmirenih obveza
prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava. Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna uplaćuje se na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Jamčevina ostaje kao polog-garancija gradu Belišću u slučaju neplaćanja zakupnine, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos zakupnine.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

«NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ___________________»
– NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 11. travnja 2013. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 12. travnja 2012. godine (petak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Troškove solemnizacije navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

13. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed poslovnog prostora zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

obrazac ponude zakup

Klasa: 372-03/13-03/01
Urbroj: 2185/02-3-13-18
Belišće, 27. ožujka 2013. godine

Predsjednik Komisije: Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close Search Window
Skip to content