Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24 u Belišću, Klasa:371-01/12-05/05; Urbroj:2185/02-1-13-52, od 30. studenog 2013. godine te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), raspisuje dana 22. siječnja 2014. godine

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24 u Belišću

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća, koji se nalazi u poslovnoj zgradi P+P1 na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24, u Belišću i to Poslovni prostor broj 4. na prvom katu, upisan u z.k.ul.broj 1963., poduložak broj 4, k.o. Belišće, u diobnom planu označen zelenom bojom koso osječan, ukupne korisne površine od 99,81 m2.

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema Elaboratu procjene nekretnine tvrtke Expert d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge, u iznosu od 259.570,58 kn (slovima:dvjestopedesetdevettisućapetstosedamdeset kuna i pedesetosam lipa).

Ponuda s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

3. JAMČEVINA
Jamčevina za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, Model 68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. UVJETI KUPNJE POSLOVNOG PROSTORA
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) zainteresirani ponuditelji mogu ponuditi kupovinu poslovnog odjednom u cijelosti ili obročno na ukupno maksimalno 24 obroka, a što su ponuditelji dužni posebno naznačiti u ponudi.

6. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE
U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene odjednom, kupac je dužan istu uplatiti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene obročno, kupac je dužan za vrijeme obročne otplate, sukladno odredbama članka 36. stavak 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) redovno plaćati i kamatu po stopi od 4% godišnje. U skladu s odredbama članka 36. stavak 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) vrijednost mjesečnog obroka Ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora veže se uz EUR i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju kupovine poslovnog prostora obročno, kupcu se dozvoljava uknjižba prava vlasništva na poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke odmah po sklapanju i ovjeri kupoprodajnog ugovora, a kupac se obvezuje prodavatelju odmah po potpisu i ovjeri kupoprodajnog ugovora, dostaviti kao instrument osiguranja jednu bjanko zadužnicu na iznos od 500.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe poslovnog prostora u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA – NE OTVARATI“
na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 30. siječnja 2014. godine (četvrtak).

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 31. siječnja 2014. godine (petak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju.

9. ENERGETSKO SVOJSTVO POSLOVNOG PROSTORA

Energetsko svojstvo poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: F_143_2011_111_NSZ1_C, 22. siječnja 2014. godine i Izvješću o provedenom energetskom pregledu nestambene zgrade Broj: F_143_2011_111_NSZ1_I, a koji su izrađeni od ovlaštene stručne osobe Andrije Mikičića, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: F_143_2011.
Predmetni energetski certifikat i Izvješće o provedenom energetskom pregledu čine sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (I kat, soba broj 3), koja se nalazi na adresi Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće.

10. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac ponude

Klasa: 371-01/12-05/05
Urbroj: 2185/02-1-14-57
Belišće, 22. siječnja 2014. godine

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close Search Window
Skip to content