Novosti|

Na temelju Zaključka o davanju u zakup dijela pašnjaka u k.o. Bistrinci, Klasa: 945-01/09-03/02, Urbroj: 2185/02-3-11-39 Gradonačelnika grada Belišća od 3.6.2011. godine te članka 61., stavka 4., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za davanje u zakup dijela pašnjaka u k.o. Bistrinci

1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup dijela pašnjaka u k.o. Bistrinci označen kao

u svrhu ispaše stoke na vrijeme od 5 godina.

2. Ponudu u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,

– preslik osobne iskaznice,

– preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

za pravne osobe:

– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,

– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

3. Jamčevina se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7722 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička osoba koja sudjeluje u natječaju, ima prebivalište na području grada Belišća i koja ponudi najviši iznos zakupnine.

Ako najviša ponuđena cijena na natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne

uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda će se smatrati nevažećom.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

5. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA PAŠNJAKA U K.O. BISTRINCI – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku 15 dana od dana objave natječaja zaključno do 24. lipnja 2011. godine.

Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.

Javno otvaranje ponuda održat će se 27. lipnja 2011. godine (ponedjeljak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

6. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

7. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

8. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed zemljišta zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Klasa:945-01/09-03/02
Urbroj: 2185/02-3-11-41
Belišće, 9. lipnja 2011. godine

Predsjednik Komisije:

Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content