Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora broj 4 u Belišću, Željeznička 20, Gradonačelnika grada Belišća, Klasa: 372-03/14-01/04, Urbroj: 2185/02-3-14-1 od 22. kolovoza 2014. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J za zakup poslovnog prostora broj 4 u Belišću, Željeznička 20

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora broj 4, u vlasništvu grada Belišća, koji se nalazi na adresi Željeznička 20, u Belišću, u dijelu zgrade „Nogometnog kluba Belišće“, koja je izgrađena na k.č.br. 437, z.k.ul.broj. 1827., k.o.Belišće.

2. Poslovni prostor je upisan u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Valpovu u poduložak 821 i sastoji se od ureda površine 39,02m2, zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

3. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje uslužne djelatnosti za potrebe komunalne djelatnosti lokalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Belišća, uz početnu cijenu zakupa u iznosu od 20,00 kn/m² mjesečno bez PDV-a, što za 39,02 m² poslovnog prostora iznosi ukupno 780,40 kuna mjesečno bez PDV-a.

4. Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme i ne može se dati u podzakup.

5. Zakupnik je dužan osim zakupnine plaćati i sve troškove i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

6. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje predmetnih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja), kao i da nemaju nepodmirenih obveza prema gradu Belišću.

7. Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon), podacima za koji se poslovni prostor podnosi ponuda i iznos ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon), podacima za koji se poslovni prostor podnosi ponuda i iznos ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava. Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

8. Jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR 78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni Tržnog centra.
Jamčevina ostaje kao polog-garancija gradu Belišću u slučaju neplaćanja zakupnine, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos zakupnine.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

10. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BROJ 4 U BELIŠĆU
ŽELJEZNIČKA 20 – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 5. rujna 2014. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada Belišća i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 8. rujna 2014. godine (ponedjeljak), u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

11. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

12. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

13. Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Troškove solemnizacije navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

14. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed poslovnog prostora zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

obrazac ponude zakup

Klasa: 372-03/14-01/04
Urbroj: 2185/02-3-14-3
Belišće, 22. kolovoza 2014. godine

Predsjednik Komisije:
Domagoj Varžić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content