Nabava, Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik Grada Belišća  na  temelju članka 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 10/17 i 1/18), članka 62. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17) te članka 61.,  stavak 4. i stavak 5., točka 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15,1/16, 3/16 i 1/18), raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

za nabavu usluge sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih pasa te zbrinjavanje lešina pasa i mačaka na području grada Belišća za 2018. godinu

 1. Javni poziv se raspisuje za obavljanje usluge sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih pasa te zbrinjavanje lešina pasa i mačaka na području Grada Belišća za 2018. godinu.
 2. Pisani ugovor sklapa se na rok do 31. prosinca 2018. godine.
 3. Ponuda  treba sadržavati:
 • cijenu za obavljanje predmetnih poslova, te rok i način plaćanja.
 1. Prilozi uz ponudu:
 • dokaz o upisu u strukovni, obrtni ili sudski registar,
 • preslika Rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti skloništa za životinje od nadležnog ministarstva,
 • preslika Rješenja o sakupljanju neprerađenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla izdanog od nadležnog ministarstva,
 1. Ispunjen troškovnik (obrazac troškovnika u privitku javnog poziva)
 2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
 • najniža ponuđena cijena za obavljanje komunalnih djelatnosti.
 1. Ponude se podnose u zatvorenom omotu neposredno ili putem pošte preporučeno u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva sa naznakom ”Ne otvaraj – za natječaj za obavljanje usluge sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih pasa te zbrinjavanje lešina pasa i mačaka na području Grada Belišća za 2018. godinu” na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.
 2. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva će otvoriti ponude 12. lipnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (mala vijećnica).

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji.

 

Ponude koje ne sadržavaju  isprave navedene u  javnom  pozivu  smatrati  će  se

nepravovaljanim.

 

 

Klasa:  363-01/17-05/06                                                                   G r a d o n a č e l n i k

Urbroj: 2185/02-05-18-42                                                               Dinko Burić, dr. med., v.r.

Belišće, 25.05.2018. godine.

 

Prilog za preuzimanje:

T R O Š K O V N I K

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content