Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-1
Belišće, 16.3.2012. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

21. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 22. ožujka 2012. godine (četvrtak) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i usvajanje problematike iz nadležnosti Gradske knjižnice i čitaonice Belišće:
a) Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2011. god.
b) Financijski izvještaj Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje za 2011. god.
Izvjestitelj: ravnateljica Vlasta Vicić, dipl.knjiž. i prof.hrv. jezika i knjiž.
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća
Izvjestitelj: predsjednik Gradskog vijeća Dinko Huis, dipl.iur.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za javna priznanja
Izvjestitelj: predsjednik Gradskog vijeća Dinko Huis, dipl.iur.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o podnošenju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga 3. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća,
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga 3. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća,
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Belišća u 2011.godini
Izvjestitelj: Stožer zaštite i spašavanja grada Belišća
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Belišća u 2012. godini
Izvjestitelj: Stožer zaštite i spašavanja grada Belišća
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje grada Belišća za 2012. godinu.
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
13. Razmatranje i usvajanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Belišće
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o određivanju Upravitelja Gradskog bazena u Belišću
Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju stanova u najam
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvaćanju i potpisivanju Sporazuma gradonačelnika- dokumenta gradonačelnika gradova Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja
Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
19. Zaključak o davanju ovlaštenja gradonačelniku
Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
20. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
21. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za period I-XII mjesec 2011. god.
Izvjestitelj: PP Valpovo
22. Odgovori na vijećnićka pitanja
23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Belišća za 2011. god.
Izvjestitelj: Jasna Slijepčević
24. Razmatranje informacije vezano za oštećenje dijela stropne konstrukcije Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće
Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
25. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content