Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Još jednom zaželi 2“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.16.0290, od 20. prosinca 2022. godine te članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 29. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), Gradonačelnik grada Belišća dana 28. prosinca 2022. godine raspisuje sljedeći

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu
„Još jednom zaželi 2“
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

Raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Još jednom zaželi 2“.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci

Ukupan broj radnica koji se traži: 30 radnica.

Mjesto rada: područje grada Belišća (Belišće i prigradska naselja)

Opis poslova:
Pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti

 • dostava namirnica;
 • kuhanje (pripremanje jednostavnih obroka);
 • čišćenje (održavanje čistoće stambenog prostora);
 • pranje i glačanje rublja;
 • ostale usluge u kući i okućnici;
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju;
 • briga o higijeni i osobnom izgledu;
 • pomoć u socijalnoj integraciji;
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada:predvidivo od 1. veljače 2023. godine do 31. srpnja 2023. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a u okviru kojih prednost imaju teže zapošljive/ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće:

 Potrebna dokumentacija/dokaz pripadnosti
Žena od 50 godina i višeOsobna iskaznica
Osoba s invaliditetomNalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtva trgovanja ljudimaUvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtva obiteljskog nasiljaUvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
AzilanticaOdluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žena koja je izašla iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.Rješenje/uvjerenje centa za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječena ovisnicaPotvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnica s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseciPotvrda o otpuštanju
Pripadnica romske nacionalne manjineIzjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini (osobno potpisana)
BeskućnicaRješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Prijava na Oglas treba sadržavati:

 • Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,
 • Ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u Gradu Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranicama Grada Belišća www.belisce.hr

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na broj tel: 031/400-622 ili e-mail: sanja.ms@belisce.hr

Prijave na oglas podnose se u zatvorenoj omotnici, zaključno s danom 9. siječnja 2023. godine, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:

Grad Belišće
Vij. dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće
s naznakom „Prijava na oglas – Još jednom zaželi 2“.

Kandidatkinje čije su prijave pravovremene i potpune biti će obaviještene pisanim i/ili telefonskim putem o vremenu održavanja intervjua temeljem kojeg će biti donesena Odluka o izboru kandidatkinja-Žena za pomoć u kući.

KLASA:550-01/22-01/05
URBROJ: 2158-3-7/2-22-1
Belišće, 28. prosinca 2022. godine   

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content