Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Tajništvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu, na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljuje dana 23. lipnja 2022. sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu u Tajništvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu, na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 67/2022. od 10. lipnja 2022. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Pisano testiranje će se održati u ponedjeljak , 4. srpnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Tajništvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu, na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljen je u “Narodnim novinama“ broj 67/2022. od 10. lipnja 2022. godine.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su dana 11. lipnja 2022. godine na web stranici Grada Belišća www.belisce.hr

PRAVILA TESTIRANJA:

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Povjerenstva s kandidatima.

2. Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućuju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom i/ili bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Lozinka kandidata koji ima pravo pristupiti pisanom testiranju:

T.G.48222Pisano testiranje će se održati u ponedjeljak , 4. srpnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.  

Klasa: 112-02/22-01/05
Urbroj: 2158-3-7/1-22-10
Belišće, 23. lipnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
za prijam u službu u Tajništvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content