Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za pravne poslove“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća:

– prati propise iz djelokruga nadležnosti upravnog odjela te sudjeluje u pripremi akata te izradi financijskog plana i program rada Upravnog odjela za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova radna tijela,

– sudjeluje u izradi ugovora i drugih pravnih akata u postupku pripreme i provedbe gradskih investicija i projekata,
– zaprima i obrađuje zahtjeve pravnih subjekata za ostvarivanje prava na subvencije iz gradskog proračuna,
– pomaže u obavljanju poslova u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada,
-sudjeluje u pripremi natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te u obavljanju poslova u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem,
– sudjeluje u pripremi dokumetacije za prisilnu naplatu potraživanja iz djelokruga nadležnosti upravnog odjela,
– pomaže u zaprimanju i obradi prijava šteta od elementarnih nepogoda,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

Plaća

Plaća Višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,
– mjesna samouprava,
– službenički odnosi,
– upravni postupak,
– poljoprivredno zemljište,
– elementarne nepogode,
– zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11),
Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16),
Zakon o općem upravnom postupku ( NN broj 47/09)
Zakon o upravnim sporovima (NN broj 20/10, 143/12 i 152/14)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13 i 48/15)
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN broj 73/97 i 174/04)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12 i 143/13)

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2016. godine, u 8,00 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Vij.dr.Franje Tuđmana 1 (Velika vijećnica, prizemlje).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content