Novosti|

O D L U K A

o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i građanima na području Grada Belišća za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak poticanja poduzetništva i poljoprivrede dodjelom subvencija poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima iz sredstava Proračuna Grada Belišća za 2014. godinu, a u svrhu omogućavanja olakšanog obavljanja gospodarske djelatnosti te uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na subvenciju komunalnog doprinosa za stambene objekte na području grada Belišća u postupku legalizacije kao i za izgradnju novih stambenih objekata.

Subvencije će se odobravati sljedećim osobama:

– malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima sa sjedištem na području grada Belišća,

– obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) s područja grada Belišća upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– vlasnicima stambenih objekata koji se nalaze na području grada Belišća,

– investitorima novih stambenih objekata na području grada Belišća.

Članak 2.

Subvencije iz članka 1. dodjeljivat će se za:

1. zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća;

2. komunalni doprinos u postupku legalizacije objekata;

3. komunalni doprinos u postupku ishođenja dozvole za gradnju novih objekta;

4. zapošljavanje novozaposlenih osoba.

5. zajedničku pričuvu poslovnih prostora.

Članak 3.

1 Subvencija za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća

Subvencija za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća odobravat će se fizičkim i pravnim osobama koje imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora s gradom Belišće u visini 50% ugovorene mjesečne zakupnine, počevši od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen do kraja proračunske 2014. godine.

Članak 4.

2. Subvencija komunalnog doprinosa u postupku legalizacije objekata

Subvencija komunalnog doprinosa u postupku legalizacije objekata provodit će se umanjenjem obveze plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađenu zgradu gospodarsko-proizvodne namjene, poljoprivredne namjene, kao i za stambene građevine na području grada Belišća, na način da će se u svim zonama plaćanja, komunalni doprinos obračunavati po jediničnoj cijeni od 0,01 kn po m3.

Umanjenje obveze provest će nadležni upravni odjel prilikom izdavanja rješenja o obračunu komunalnog doprinosa.

Članak 5.

3. Subvencija komunalnog doprinosa u postupku ishođenja dozvole za gradnju novih objekata

Subvencija komunalnog doprinosa u postupku ishođenja dozvole za gradnju novih stambenih objekata u 2014. godini provodit će se umanjenjem obveze plaćanja komunalnog doprinosa u visini 50% obračunatog komunalnog doprinosa, a za stambeni objekt do 120m3 korisne površine.

Subvencija komunalnog doprinosa u postupku ishođenja dozvole za gradnju novih gospodarskih objekata u 2014. godini provodit će se umanjenjem ili oslobođenjem plaćanja obveze komunalnog doprinosa, a temeljem posebnog akta Gradonačelnika ukoliko ocjeni da je izgradnja gospodarskog objekta od posebnog interesa za Grad Belišće u skladu sa Odlukom o komunalnom doprinosu.

Umanjenje obveze provest će nadležni upravni odjel prilikom izdavanja rješenja o obračunu komunalnog doprinosa.

Članak 6.

4. Subvencija za zapošljavanje novozaposlenih osoba

Subvencija za zapošljavanje isplaćivat će se malim i srednjim poduzetnicima te OPG – u 2014. godini za zapošljavanje nezaposlenih osoba s prebivalištem na području grada Belišća, u iznosu od 1.000,00 kn po novozaposlenoj osobi, s maksimalno mogućom potporom po korisniku subvencije od 5.000,00 kn tj. za 5 novozaposlenih osoba.

Prednost pri korištenju ove subvencije imat će zapošljavanje u proizvodnim djelatnostima i poljoprivredi.

Subvencionirane novozaposlene osobe moraju ostati zaposlene kod korisnika subvencije najmanje 12 mjeseci, što će provjeravati nadležni upravni odjel. U slučaju nepoštovanja ovog uvjeta, korisnik će morati vratiti isplaćenu subvenciju.

Korisnici prava na subvenciju za zapošljavanje podnose zahtjev za isplatu subvencije uz koji prilažu odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz o zapošljavanju novozaposlene osobe.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da sukladno navedenim kriterijima propiše sadržaj dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za korištenje subvencije za zapošljavanje.

5. Subvencija troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu

Članak 6.a

Subvencija troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora odobravat će se fizičkim i pravnim osobama koje u trenutku podnošenja zahtjeva na području grada Belišća obavljaju registriranu poslovnu djelatnost i za njezino obavljanje imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora s privatnom fizičkom ili pravnom osobom u 2014. godini i to u visini do 50% mjesečnog troška zajedničke pričuve.

Zahtjev se podnosi upravnom tijelu Gradske uprave grada Belišća nadležnom za poslove upraviteljstva.

Sredstva subvencije zajedničke pričuve poslovnih prostora prema ovom članku, Grad Belišće osigurat će iz sredstava prihoda Proračuna grada Belišća za 2014. godinu, ostvarenih od naknade za upraviteljstvo u stambenim zgradama u suvlasništvu.

Članak 7.

Korisnici subvencija ne smiju imati dug prema Gradu Belišće. Ukoliko takav dug postoji, naplatit će se iz odobrene subvencije, osim subvencije za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća za čije odobrenje zakupnik u trenutku podnošenja zahtjeva mora imati podmirene dospjele financijske obveze prema proračunu grada Belišća.

Članak 8.

Subvencije iz ove Odluke provest će nadležni upravni odjel za financije Gradske uprave grada Belišća temeljem zaključka gradonačelnika.

Članak 9.

Sredstva subvencija prema ovoj Odluci odobravat će se i isplaćivati do utroška sredstava osiguranih u Proračunu grada Belišća za 2014. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 302-01/13-03/02
Urbroj: 2185/02-3-13-13
Belišće, 16. prosinca 2013.godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Andrej Bičak, dipl.iur., v.r.

Obrazac subvencija zaposljavanje-2014
Obrazac subvencija fiskalna-blagajna

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content