Novosti|

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta Stručni suradnik za prostorno planiranje i gradske investicije u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se u četvrtak, 4. travnja 2013. godine, u 12 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Opisi poslova:
– obavlja poslove iz područja prostornog planiranja, prati i procjenjuje stanje u prostoru i izrađuje izvješća o stanju u prostoru, izrađuje planske i programske dokumente s područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja te organizira i sudjeluje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih uz ovo područje, prati provedbu prostornog plana uređenja grada i ostalih dokumenata prostornog uređenja, vodi evidenciju o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama i čuva dokumente vezane uz to,
– obračunava komunalni doprinos,
– daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od grada,
– koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj grad,
– sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za gradske investicije,
– surađuje s projektantima i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu projekata,
– vodi projekte gradnje i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire gradske investicije,
– izrađuje troškovnike za složenije sanacije i rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu grada te stambenih zgrada u suvlasništvu,
– surađuje s izvođačima radova i prisustvuje tehničkim pregledima,
– priprema i organizira te prati provedbu mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, pod čime se podrazumijeva protupožarna i civilna zaštita,
– predlaže programe zaštite okoliša, mjere i izradu studija, planova i drugih akata iz područja zaštite okoliša, protupožarne i civilne zaštite,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, ispravnu primjenu postupka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

Plaća
Plaća stručnog suradnika za prostorno planiranje i gradske investicije utvrđena je sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/08, 4/09 i 6/10) u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređena i osnovice za izračun plaće, uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.7/10), a osnovica za izračun plaće utvrđena je Zaključkom Gradskog poglavarstva, („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
* lokalna i područna (regionalna) samouprava
* mjesna samouprava
* komunalne djelatnosti
* gradnja i prostorno planiranje

Popis pravnih izvora:
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13)
2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
4. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12),
5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12),
6. Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik grada Belišća“ broj 9/01, 6/04 i 8/05)
7. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
8. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
9. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN 90/11 i 86/12)
10. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 101/11 i 98/12)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content