Novosti|

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta Pročelnika Upravnog odjela za komunalno – stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se u četvrtak, 4. travnja 2013. godine, u 10 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Opisi poslova:
– upravlja i koordinira radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku, organizira poslove i raspoređuje ih na službenike, prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
– zastupa Upravni odjel i potpisuje akte Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada Upravnog odjela,
– priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti Odjela,
– izrađuje financijski plan i program rada Upravnog odjela,
– podnosi izvještaje o radu Odjela,
– prati i analizira stanje u području komunalne i stambene djelatnosti,
– brine o izradi te izvršenju programa iz komunalne i stambene djelatnosti te programa sanacije i održavanja objekata u vlasništvu grada,
– daje prijedloge s tehničkog gledišta za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju komunalnih objekata i uređaja i ostalih objekata i prostora u vlasništvu grada,
– daje prijedloge s tehničkog gledišta za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju komunalnih objekata i uređaja i ostalih objekata i prostora u vlasništvu grada,
– organizira obavljanje složenijeg tekućeg i investicijskog održavanja i sanaciju objekata i prostora u vlasništvu Grada,
– upravlja stambenim zgradama u suvlasništvu kao upravitelj u ime i za račun suvlasnika stambenih zgrada na području grada Belišća u granicama ovlasti utvrđenim ugovorom i sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
– raspolaže sredstvima zajedničke pričuve stambenih zgrada koja se vode na zbrojnom žiro računu upravitelja stambenih zgrada na temelju ovlasti suvlasnika i pri tom koristi svoj registrirani pečat,
– ovlašćuje osobu za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata,
– brine o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika,
– osigurava suradnju Odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama,
– organizira suradnju s drugim upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Gradonačenika,
– odgovoran je za zakonitost rada i postupanja upravnog odjela, a za svoj rad odgovara Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Plaća
Plaća pročelnika utvrđena je sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/08, 4/09 i 6/10) u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređena i osnovice za izračun plaće, uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.7/10), a osnovica za izračun plaće utvrđena je Zaključkom Gradskog poglavarstva, („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
* lokalna i područna (regionalna) samouprava
* mjesna samouprava
* komunalne djelatnosti
* upravljanje stambenim zgradama – Upraviteljstvo

Popis pravnih izvora:
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13)
2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
4. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12),
5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12),
6. Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 9/01 i 8/05),
7. Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik grada Belišća“ broj 9/01, 6/04 i 8/05)
8. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
9. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12
10. Zakon o obveznim odnosima ( Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11)
11. Uredba o održavanju zgrada („Narodne novine“ broj 64/97)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content