Novosti|

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta Savjetnik za muzejsku djelatnost u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Gradske uprave grada Belišća, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se u petak, 26. travnja 2013. godine u 8 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Opisi poslova:
– organizira i provodi rad Muzeja Belišće
– izrađuje planove i izvještaje iz djelokruga rada muzeja
– skuplja i dokumentira muzejsku građu i stvara muzejsku dokumentaciju
– radi na očuvanju i zaštiti muzejske građe i dokumentacije koju stručno obrađuje
– obavlja reviziju i izlučivanje muzejske građe i dokumentacije
– izlaže muzejsku građu i dokumentaciju
– obavlja izdavačku i izložbenu djelatnost te se uključuje u kulturne akcije grada i šire
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela


Plaća

Plaća Savjetnika za muzejsku djelatnosti utvrđena je sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/08, 4/09 i 6/10) u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređena i osnovice za izračun plaće, uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta savjetnika određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.7/10 i 2/13), a osnovica za izračun plaće utvrđena je Zaključkom Gradskog poglavarstva, („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
* lokalna i područna (regionalna) samouprava
* mjesna samouprava
* muzejska djelatnost

Popis pravnih izvora:
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
3. Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09)
4. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara // »Narodne novine«, br. 69/99, 151/03,
157/03 : ispr. i 87/09
5. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
7. Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content