Novosti|

Temeljem članka 1. i 10.a stavak 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97.,
3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije objavljuje

N A T J E Č A J
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

I.
Javne potrebe u Županiji financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Županije. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije i memorijali te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Osječko-baranjsku županiju, a koje obuhvaćaju sljedeća područja:

  • zaštitu kulturne baštine i arhivsku djelatnost,
  • izdavačku i knjižničarsku djelatnost te književne manifestacije,
  • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
  • glazbenu, filmsku i multimedijsku djelatnost,
  • kazališnu djelatnost,
  • programe koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
  • kulturno-umjetnički amaterizam i
  • međunarodnu kulturnu suradnju.

II.
Prijedloge programa mogu podnositi pravne i fizičke osobe s područja Osječko-baranjske županije.

III.
Prijedlozi programa moraju biti prijavljenina propisanim prijavnicama koje se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, 31000 Osijek i na web stranicama Osječko-baranjske županije www.obz.hr.Ukoliko predlagatelj ima više prijedloga programa ili projekata svaki prijavljuje na posebnoj prijavnici.

IV.
Prijedlozi programa moraju biti detaljno obrazloženi (najviše dvije stranice). Uz obrazloženje programa predlagatelj će dostaviti:

1. financijski plan (koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijelu sredstava koja osigurava iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava koja traži da ih osigura Osječko-baranjska županija)

2. statut (ukoliko se radi o udruzi ili ustanovi).

V.
Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim Natječajem dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

“Za Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu”
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Osječko-baranjska županija
Županijska 4/II
31000 Osijek

Prijedloge programa potrebno je dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovoga Natječaja. Svi nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji se ne dostave na propisanoj prijavnici neće se razmatrati.

VI.
Natječaj se objavljuje u “Glasu Slavonije” i na web stranici Županije: www.obz.hr.
Sve ustanove, udruge i pojedinci koji se jave na Natječaj bit će, nakon donošenja plana raspodjele sredstava, obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content