Novosti|

UVODNE NAPOMENE: Gradska knjižnica i čitaonica Belišće (u daljnjem tekstu: Knjižnica) je javna ustanova osnovana za obavljanje knjižnične djelatnosti. Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je narodna. Vlasnička i osnivačka prava nad Knjižnicom ima Grad Belišće.

Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost sukladno Zakonu o knjižnicama. Knjižnična se djelatnost obavlja kao javna služba.

Knjižnicom upravlja ravnatelj/ica.

Poslovi i zadaci Knjižnice obavljaju se u Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće , Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće.

OSNOVNI PODACI O KATALOGU:

Naziv tijela javne vlasti: Gradska knjižnica i čitaonica Belišće
Adresa sjedišta: Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće
Odgovorna osoba: Vlasta Vicić, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 20.06.2012.

Pisani upiti:
Poštom na adresu sjedišta: Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće
E-mailom: knjiznica@belisce.net
Faksom: 031/400-602

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (172/03, 144/10, 37/11, 77/11) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Knjižnica.

Svrha Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Knjižnica glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Knjižnica će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/li općem aktu donesenom na temelju zakona ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Knjižnica raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Knjižnice većinom u pisanom obliku.

I. VRSTE INFORMACIJA

1. INFORMACIJE VEZANE UZ TIJELA KNJIŽNICE
1.1. Akti Gradske knjižnice i čitaonice Belišće (Statut, pravilnici, izvješća, financijski planovi, planovi nabave, odluke, programi i sl.)
2. POPIS INVENTARA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE BELIŠĆE
3. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE BELIŠĆE S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
4. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE
5. KATALOG KNJIŽNOG I NEKNJIŽNOG FONDA

II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće. Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena zabilješka.

III. VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće obvezna je omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Katalog informacija Gradske knjižnice i čitaonice Belišće

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content