Novosti|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, u Belišću, Trg A. Starčevića 16, Gradonačelnika grada Belišća od 7. rujna 2012. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Belišću, Trg Ante Starčevića 16

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u Belišću, Trg A. Starčevića 16, koji se nalazi u prizemlju poslovno-stambene zgrade izgrađene na kč.b.r. 370, k.o. Belišće, zk.ul. 1723, površine 38,12 m² poslovnog dijela prostora i 7,40 m² skladišnog dijela prostora, u svrhu obavljanja uslužne djelatnosti.

2. Početna cijena iznosi 20,00 kn/m² za poslovni dio te 10 kn/m² za skladišni dio prostora.

3. Poslovni prostor se daje u zakup na neodređeno vrijeme i ne može se dati u podzakup.

4. Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja, te da nemaju nepodmirenih obveza prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava. Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Jamčevina ostaje kao polog-garancija gradu Belišću u slučaju neplaćanja zakupnine, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos zakupnine.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.
9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U BELIŠĆU
TRG A. STARČEVIĆA 16 – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 20. rujna 2010. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 21. rujna 2012. godine (petak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Troškove solemnizacije navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

13. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed poslovnog prostora zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Klasa: 372-03/09-02/02
Urbroj: 2185/02-3-12-66
Belišće, 10. rujna 2012. godine
Predsjednik Komisije:
Ljiljana Žigić, dipl. oec., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content