Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Na temelju Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Tiborjanci, Klasa: 944-01/17-03/01, Urbroj: 2185/02-1-18-18 Gradonačelnika grada Belišća od 3.1.2018. godine te članka 61., stavka 4. i 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16.), Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Tiborjanci

1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Tiborjanci, označenog kao:

– k.č.br. 174, upisanog u zk.ul. br. 159, u Tiborjancima, M. Gupca 3 ukupne površine 1698 m2, po početnoj cijeni za jednu godinu zakupa u iznosu od 118,86 kn.

Neizgrađeno građevinsko zemljište daje se u zakup u svrhu poljoprivredne proizvodnje na razdoblje od 5 godina, uz uvjet da se ugovor o zakupu može raskinuti i prije isteka ugovorenog roka u slučaju privođenja zakupljenog zemljišta namjeni.

2. Ponudu u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

3. Jamčevina iznosi 50,00 kuna i uplaćuje se na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR 78 2340009 1801600001, s pozivom na broj: 68  7722 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća (tržnica), u Belišću, Vijenac S.H. Gutmanna 1A.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička osoba koja sudjeluje na natječaju, a koja ima prebivalište na području grada Belišća te ponudi najviši iznos zakupnine.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

5. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U K.O. TIBORJANCI – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Vij. dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno s 18. siječnja 2018. godine.

Natječaj je objavljen na, oglasnim pločama grada Belišća i na adresi: www.belisce.hr.

Javno otvaranje ponuda održat će se 22. siječnja 2018. godine (ponedjeljak), u 8:30 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Vij. dr. Franje Tuđmana 1.

6. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

7. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

8. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed zemljišta zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Klasa: 944-01/17-03/01
Urbroj: 2185/02-3-18-20
Belišće, 9. siječnja 2018. godine

   Predsjednik Komisije:
Domagoj Varžić, dipl. oec.

Obrazac ponude zakup zemljišta

Odgovori

Close Search Window
Skip to content