Novosti|

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 1/2012) te članka 61., stavka 4., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća raspisuje dana 19. kolovoza 2012. godine

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju stana u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja stana u vlasništvu grada Belišća izgrađen u višestambenoj zgradi u Belišću, Vij.S.H.Gutmanna 16A, na III katu, broj 12 desno, a koji je upisan u poduložak broj 420, k.o.Belišće. Stan se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, predsoblja i balkona u ukupnoj površini od 48,73m2.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke stana koji je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena za stan iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema nalazu i mišljenju ovlaštenog građevinskog vještaka u iznosu od 264.337,00 kn.
Ponuda s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

3. JAMČEVINA
Jamčevina za stan iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 5% od procijenjene vrijednosti stana, odnosno ukupno 13.216,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7722 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. PRVENSTVENO PRAVO KUPNJE
Prvenstveno pravo kupnje ima fizička ili pravna osoba koja sudjeluje u natječaju, ima prebivalište ili sjedište na području grada Belišća, te ponudi najviši iznos cijene. Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji, do trenutka zatvaranja natječaja, imaju nepodmiren dug prema gradu Belišću.

6. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA – NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 30. srpnja 2012. godine (ponedjeljak).
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 1. kolovoza 2012.godine (srijeda), u 10,30 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji stana najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Kupoprodajnu cijenu stana najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti u cijelosti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne plati ugovorenu cijenu u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji stana ili bez opravdanog razloga ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnije ponude, može se smatrati da je odustao od kupnje, u kojim slučajevima gubi pravo na povrat jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe stana u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. UVOĐENJE U POSJED STANA
Temeljem zaključenog ugovora o prodaji, u posjed stana kupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, odmah nakon isplate cjelokupnog iznosa kuporodajne cijene stana.

Gradonačelnik zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

obrazac ponude

Klasa: 945-01/09-03/02
Urbroj: 2185/02-3-10-19
Belišće, 18. srpnja 2012. godine

Pročelnica:
Ljiljana Žigić, dipl. oec., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content