Novosti|

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće Gradonačelnika grada Belišća Klasa: 944-01/13-03/01, Urbroj: 2185/02-3-13-2 od 6. ožujka 2013. godine, Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Belišća, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće

I. PREDMET PRODAJE

Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju, upisanog u z.k.ul. 1724, u k.o. Belišće (novo naselje uz Ulicu M. P. Katančića):

jn

Jamčevina iznosi 1.000,00 kuna

II. UVJETI PRODAJE
U cijenu građevinskog zemljišta nisu uračunati troškovi komunalnog doprinosa po m3 građevine koja se može izgraditi na građevinskom zemljištu, priključka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te troškovi promjene namjene zemljišta.

Ugovorom o kupoprodaji kupac se obvezuje:
– da zemljište neće otuđiti u roku od dvije godine od dana potpisivanja ugovora te da će u tom roku započeti s izgradnjom stambenog objekta.
Ukoliko kupac ne započne s radovima u navedenom roku ugovor će se smatrati raskinutim, a zemljište se vraća u vlasništvo grada Belišća pod istim uvjetima pod kojima je zemljište prodano kupcu.
U posjed neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u točki I. ovog natječaja kupac stupa po sklapanju ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene, a uvodi ga djelatnik Gradske uprave.
Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.
Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim i katastarskim knjigama te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

III. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Na neizgrađenom građevinskom zemljištu izgrađena je plinovodna i elektromreže te vodovodna i kanalizacijska mreža. Planirana je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: prometnica i javne rasvjete. Krajnji rok priključenja građevinskih parcela na objekte i uređaje komunalne infrastrukture iz nadležnosti Grada Belišća je godinu dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

IV. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE
Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7757 – OIB uplatitelja i naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

V. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon), brojem k.č. za koju se podnosi ponuda i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon), brojem k.č. za koju se podnosi ponuda i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci (izvornik ili preslika),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

VI. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.
Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od kupnje.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj, odustane od kupnje, prodavatelj pridržava pravo izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama, sukladno utvrđenim uvjetima.
U slučaju odustanka od kupnje u bilo kojem trenutku, do konačne uplate ponuđenog iznosa, prodavatelj kupcu ne vraća uplaćenu jamčevinu.

VII. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Ponude na natječaj s priloženom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenom omotu, na adresu:

GRAD BELIŠĆE
Komisiji za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu grada Belišća

Kralja Tomislava 206
31551 BELIŠĆE

uz naznaku “PONUDA NA NATJEČAJ ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U K.O. BELIŠĆE – NE OTVARATI”.

Natječaj je otvoren od 7. do 15. ožujka 2013. godine. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Prispjele ponude otvarat će Komisija na javnoj sjednici koja će se održati dana 15. ožujka 2013. godine s početkom u 10,30 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 7 – 15 sati u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća, Kralja Tomislava 206, na telefon 031/400-615.

obrazac

Klasa: 944-01/13-03/01
Urbroj: 2185/02-3-13-3
Belišće, 7. ožujka 2013.
Predsjednica Komisije: Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content