Novosti|

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/0838/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće Gradskog vijeća grada Belišća, Klasa: 944-01/12-03/01, Urbroj: 2185/02-3-12-1 od 20. prosinca 2012. godine, Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće

I. PREDMET PRODAJE
Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće, k.o. Belišće, u vlasništvu grada Belišća, označenog kao:
k.č.br. oznaka zemljišta površina z.k.ul. početna cijena iznos jamčevine

30/1 pašnjak Gospodarska zona 12 9874 m2 1709 219.202,80 kn 20.000,00 kn

II. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE
Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koje uredno izvršavaju sve financijske obveze prema gradu Belišću.
Ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude s prilozima navedenim u točki III. ovog natječaja.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7757 – OIB uplatitelja i naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

III. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se ponuda podnosi i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišće

za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se ponuda podnosi i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišće

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća.
Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od kupnje.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje, prodavatelj pridržava pravo izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama, sukladno utvrđenim uvjetima.
U slučaju odustanka od kupnje u bilo kojem trenutku, do konačne uplate ponuđenog iznosa, prodavatelj kupcu ne vraća uplaćenu jamčevinu.

V. UVJETI PRODAJE
U posjed nekretnine navedene u točki I. ovog natječaja kupac stupa po sklapanju ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene.
Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.
Upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
Neizgrađeno građevinsko zemljište opremljeno je pristupnom cestom, mogućnošću priključka na električnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu te plin i telefon.
Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.
Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Ponude na natječaj s priloženom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

GRAD BELIŠĆE
Komisiji za provedbu postupka javnog natječaja
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće
31551 Belišće
Kralja Tomislava 206
uz naznaku “PONUDA na natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće – NE OTVARATI”.

Natječaj je otvoren od 20. do 28. ožujka 2013. godine. Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada Belišća te na internet stranici: www.belisce.net.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Prispjele ponude otvarat će Komisija na javnoj sjednici koja će se održati dana 2. travnja 2013. godine s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 7 – 15 sati u gradu Belišću, Kralja Tomislava 206, ili na telefon 400-615.

Obrazac ponude

Klasa: 944-01/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-13-7
Belišće, 19. ožujka 2013. godine

Predsjednik Komisije: Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content