Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 3., stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području grada Belišća mogu obavljati na temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/12) dana 2. kolovoza 2013. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ  za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća

1. Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća, bez zimske službe, u razdoblju od 4 godine.

2. Komunalna djelatnost iz točke 1 ovog natječaja obuhvaća: održavanje cesta koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima, a koje zakonom nisu razvrstane kao javne ceste i to posebice ceste koje povezuju naselja, ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja, terminali i okretišta vozila javnog prijevoza, pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina, druge ceste na području naselja i gradova, kao i održavanje sastavnih dijelova nerazvrstanih cesta sukladno zakonu, a posebno održavanje prometnica, svjetleće signalizacije, nogostupa, biciklističkih staza te svih drugih prometnih i drugih površina na pripadajućem zemljištu.

3. Ponude u pisanom obliku, prema uputama za izradu ponuda, mogu podnijeti ponuditelji koji su registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu i gradu Belišću.

4. Ponudu sačinjavaju pravilno ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni sljedeći dokumenti:

4.1. obrazac ponude,

4.2. jamstvo za ozbiljnost ponude,

4.3. dokazi o sposobnosti: isprava o upisu u odgovarajući registar, strukovni ili obrtni registar, javnobilježnički ovjerena izjava da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz područja gospodarstva te da se protiv istih ne vodi istražni ili drugi postupak za navedena kaznena djela, potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću, BON-1 i BON-2, SOL-2, potvrda porezne uprave o stanju duga, reference natjecatelja (oprema, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi),

4.4. izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije,

4.5. izjava o zaštiti okoliša,

4.6. troškovnik

4.7. nacrt ugovora

5. Cijena: obračun izvršenih poslova vršit će se mjesečno prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika (bez PDV-a) i prema realno izvedenim količinama ovjerenim od strane naručitelja putem građevinskog dnevnika, građevinske knjige i građevinskih situacija u zakonskom roku.

6. Rok valjanosti ponuda: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

7. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u gradu Belišću, Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Kralja Tomislava 206, svakim radnim danom od 7-15 sati uz predočenje uplatnice na iznos od 100,00 kuna, uplaćenih na žiro račun broj: 2340009-1801600001 Proračun grada Belišća, uz poziv na broj: 68 7706-OIB uplatitelja i naznakom “otkup natječajne dokumentacije- nerazvrstane ceste”.

Ponuditeljima dokumentacija može biti dostavljena i poštom, odmah ili najkasnije drugi dan od dana zahtjeva za dostavom dokumentacije.

8. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

 ” JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA – NE OTVARATI”

 na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku 30 dana od dana objave natječaja zaključno do 9. rujna 2013. godine do 10,00 sati.

Natječaj se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na internet stranici grada Belišća: www.belisce.net. 

 9. Javno otvaranje ponuda održat će se 9. rujna 2013. godine (ponedjeljak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Kriteriji za odabir ponude: ponuđena cijena, reference ponuditelja (oprema, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi), ponuđeni uvjeti plaćanja usluga.

12. Nakon provedenog javnog natječaja, Gradsko vijeće grada Belišća donijet će odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali na javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o odabiru.

 Klasa: 363-01/13-05/10

Ur. broj: 2185/02-5-13-4

Belišće, 2. kolovoza 2013. godine                                                                                      

Gradonačelnik:  Dinko Burić, dr. med., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close Search Window
Skip to content