Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČK0-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/14-01/04
Urbroj: 2185/02-1-14-1
Belišće, 17. travnja 2014. godine
Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 3/13) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 8/13), sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća.

Sjednica će se održati dana 22. travnja 2014. godine (UTORAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje prijedloga i davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće
Izvjestitelj: Dječji vrtić “Maslačak” Belišće
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće
Izvjestitelj: Dječji vrtić “Maslačak” Belišće
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju ravnateljice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: Komisija za izbor ravnatelja javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
6. Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: Centar za kulturu Sigmund Romberg
7. Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: Centar za kulturu Sigmund Romberg
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju stanova u najam Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Programa obilježavanja 130. obljetnice i Dana grada Belišća
Izvjestitelj: Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima grada Belišća Izvjestitelj: Odbor za javna priznanja
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2014. godinu izvjestitelj: Odbor za javna priznanja
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izradi i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela ulice M. Oreškovića u Bistrincima
Izvjestitelj: Pročelnica: LjiljanaŽigić, dipl.oec.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br. 1204 u k.o. Belišće Izvjestitelj: Pročelnica: Ljiljana Žigić, dipl.oec.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica: Ljiljana Žigić, dipl.oec.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Belišća
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o. Belišće
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području aglomeracije Grada Belišća
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o. Belišće
17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka uklanjanja građevine u vlasništvu grada Belišća na adresi Franje Račkog 9 u Belišće
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprave po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva. Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601 – grad Belišće.

Za točnost otpravka
Pročelnik: Slavko Milekić dipl. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Vukelić, dipi. ing., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content