Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Komisija za davnje stanova u najam
Klasa: 371-01/14-05/01
Urbroj: 2185/02-5-14-12
Belišće, 15. svibnja 2014. godine

Temeljem članka 21. i članka 23. Odluke o davanju stanova u najam (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 3/14) Komisija za davanje stanova u najam raspisuje dana 15. svibnja 2014. godine sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

I.
Predmet javnog natječaja je prikupljanje zahtjeva za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.
Stanovi u vlasništvu Grada Belišća daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva za davanje stanova u najam.
Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na razdoblje od dvije (2) godine.

II.
Podnositelj zahtjeva i svi članovi obiteljskog domaćinstva moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da su državljani Republike Hrvatske,
2. da imaju prebivalište na području grada Belišća najmanje 5 godina i da stalno žive u mjestu gdje imaju prijavljeno prebivalište,
3. da nemaju nekretninu (kuću, stan ili sl.) u svom vlasništvu,
4. da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,
5. da nisu iskoristili pravo na otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj osnovi.

III.
Lista se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterija:
1. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
2. godine života,
3. uvjeti stanovanja,
4. radni staž,
5. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
6. samohrani roditelj, roditelj iz jednoroditeljske obitelji ili posvojitelji,
7. oštećenje organizma (invalidnost).

IV.
Uz prijavu podnositelj zahtjeva treba priložiti:
1. izjavu o broju članova domaćinstva (ispunjava se na obrascu prijave za natječaj),
2. preslik osobnih iskaznica ili preslik rodnog lista za sve članove domaćinstva,
3. uvjerenje o prebivalištu svih članova domaćinstva (izdaje Policijska postaja Belišće),
4. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da stalno žive u mjestu prijavljenog
prebivalištva,
5. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,
6. potvrdu o vlasništvu nekretnina svih članova domaćinstva (Zemljišno knjižni odjel
Općinskog suda u Valpovu),
7. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu iskoristili pravo na otkup stana
po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj
osnovi,
8. dokaz o uvjetima stanovanja:
a) preslik ugovora o najmu,
b) popunjeni obrazac izjave osobe da živi u nužnom smještaju uz naknadni pregled Komisije,
9. preslik radne knjižice podnositelja ili drugi odgovarajući akt nadležnog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
10. dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
11. akt Centra za socijalnu skrb o statusu samohranog roditelja, roditelja iz jednoroditeljske
obitelji ili posvojitelja,
12. rješenje/uvjerenje o utvrđenoj invalidnosti.

V.
Javni natječaj je otvoren od 19. svibnja do 2. lipnja 2014. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 2. lipnja 2014. godine.

Nakon isteka ovog roka, zahtjevi se više neće zaprimati i uzimati u razmatranje.

Obrazac prijave na javni natječaj za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam može se podići u Gradu Belišću, Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Belišće, Kralja Tomislava 206, ili na internet stranici Grada Belišća: www.belisce.net.

Prijava na javni natječaj za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam i potrebni obrasci podnose se osobno ili poštom na adresu:

Grad Belišće
Komisija za davanje stanova u najam
“Prijava na javni natječaj za sastavljanje Liste
reda prvenstva za davanje stanova u najam”
Kralja Tomislava 206
31551 Belišće

VI.
Na temelju izvršenog bodovanja Komisija za davanje stanova u najam utvrđuje prijedlog i konačnu Listu reda prvenstva kandidata za davanje stanova u najam.
Podnositelji zahtjeva mogu istaknuti prigovor na prijedlog Liste Gradonačelniku grada Belišća u roku od 8 dana od dana isticanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči grada Belišća.

VII.
Sukladno članku 17., stavku 2. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 3/14.) podnositelj zahtjeva koji je dao neistinite, lažne ili netočne podatke briše se s utvrđene Liste.

Obrasci
obrazac prijava za natjecaj 2014.

Predsjednik Komisije:
Domagoj Varžić, dipl. oec., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content