Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24 u Belišću („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 6/12) te članka 61., stavka 4., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), raspisuje dana 25. ožujka 2013. godine

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Belišća na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24 u Belišću

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja poslovnog prostora broj 2, u vlasništvu grada Belišća, izgrađen u višestambenoj zgradi u Belišću, Vij.S.H.Gutmanna 24, u prizemlju, a koji je upisan u z.k.ul.broj 1963, poduložak broj 2, k.č.br.382, k.o.Belišće, ukupne korisne površine 96,20 m2, u diobnom planu označen žutom bojom koso osjenčan.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema Elaboratu procjene nekretnine tvrtke Expert d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge, u iznosu od 464.735,04 kn.
Ponuda s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

3. JAMČEVINA
Jamčevina za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, Model 68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.
Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
5. PRVENSTVENO PRAVO KUPNJE
Sukladno odredbama članka 33. stavak 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) prvenstveno pravo na sklapanje kupoprodajnog ugovora, može ostvariti sadašnji zakupnik poslovnog prostora, pod uvjetima i u postupku propisanim ovom Odlukom, a koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema gradu Belišću.

6. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA – NE OTVARATI“
na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 2. travnja 2013. godine (utorak).
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 3. travnja 2013. godine (srijeda), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

U odnosu na ranijeg zakupoprimca poslovnog prostora, postojeći ugovor o zakupu poslovnog prostora ostaje na snazi do trenutka isplate kupoprodajne cijene u cijelosti i upisa prava vlasništva kupca u zemljišnim knjigama.

Upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe poslovnog prostora u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
Gradonačelnik zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac ponude

Klasa: 372-01/12-01/04
Urbroj: 2185/02-1-13-4
Belišće, 25. ožujka 2013. godine

Gradonačelnik: Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close Search Window
Skip to content