Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće, Klasa: 944-01/14-03/01 Urbroj: 2185/02-3-14-3, od 25. ožujka 2014. godine te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
u Gospodarskoj zoni Belišće

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 30/3 pašnjak Zagajci, u k.o. Belišće, upisano u z.k.ul. 1835 površine 1372 m2 u Gospodarskoj zoni u Belišću (raniji naziv Zona male privrede uz rijeku Karašicu u Belišću), u vlasništvu grada Belišća.

Namjena navedenog neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je Detaljnim planom uređenja Zone male privrede uz rijeku Karašicu u Belišću (“Službeni glasnik općine Belišće” br. 4/95 i “Službeni glasnik grada Belišće” br. 6/12).

2. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE
Pravo podnošenja ponude ima svaka fizička i pravna osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo nad nekretninama na području RH te koja uredno izvršava sve financijske obveze prema gradu Belišće.
Ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude, s potrebnim prilozima.

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iz točke 1. ovog Javnog natječaja određena je sukladno Odluci Gradskog vijeća o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Belišće od 25. ožujka 2014. godine, u iznosu od 15.229,20 kn (slovima: petnaesttisućadvjestodvadesetidevet kuna i dvadeset lipa).
Ponuda s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

4. JAMČEVINA
Jamčevina za zemljište iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 1.500,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340009-1801600001, model 68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

5. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon, navodom broja računa za povrat uplaćene jamčevine) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon, navodom broja računa za povrat uplaćene jamčevine) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

6. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE
Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine, te u tom slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI BELIŠĆE – NE OTVARATI“
na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja zaključno do 16. travnja 2014. godine (srijeda).

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 17. travnja 2014. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju.

PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
Grad Belišće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

obrazac ponude

Klasa: 944-01/14-03/01
Urbroj: 2185/02-1-14-5
Belišće, 8. travnja 2014. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content