Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji građevine „Automatska obrada podataka“ u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 372-01/14-03/09; Urbroj: 2185/02- 1-14-5, od 21. kolovoza 2014. godine, te Članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), raspisuje dana 8. rujna 2014. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevine „Automatska obrada podataka“ u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu grada Belišća, izgrađena na k.č.br. 358/17, k.o.Belišće, z.k.ul.broj 1753, označena kao Upravna zgrada, izgrađeno zemljište i gospodarsko dvorište tvornički krug, ukupne površine 13584m .

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti predmetne nekretnine koja, prema elaboratu procjene vrijednosti nekretnine izrađenog od ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. iznosi 5.083.450,20 kn (slovima:petmilijunaosamdesettritisućečetristopedesetkuna i dvadeset lipa).

3. JAMČEVINA

Jamčevina za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR7823400091801600001, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati: za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
– potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

za pravne osobe:

– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
– potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se daje odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE „AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA“- NE OTVARATI“ na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 23. ruina 2014. godine (UTORAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. rujna 2014. godine (SRIJEDA) s početkom u 11,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat). Kralja Tomislava 206, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.net.

8. ENERGETSKO SVOJSTVO NEKRETNINE

Energetsko svojstvo nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: P_541_2014_020_NSZ1, 20. kolovoza 2014. godine, a koji je izrađen od ovlaštene stručne osobe Srđana Basraka u tvrtki Bas d.o.o., registarski broj ovlaštene osobe: P 541 2014. Prema predmetnom energetskom certifikatu građevina je svrstana u ,,C“ energetski razred.

Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelj i mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (I kat, soba broj 3), koja se nalazi na adresi Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće.

9. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac ponude AOP

Klasa: 372-01/14-03/09
Urbroj: 2185/02-1-14-7
Belišće, 8. rujna 2014. godine

Gradonačelnik: Dinko Burić dr. med.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content